Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik

MEHMET HAMDEMİRCİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

1.Tanımlar
2.Kapsam
3.İşlenen Verilerin Niteliği
4. Veri Koruma Sorumlusu
5. Kişisel Verileri İşleme Amacı
6. Kişisel Verilerin Korunması Yöntemi
7. İşlenen Kişisel Veri Türleri
8. Kişisel Verilerin Aktarma Şartları
9. Özel Nitelikli Verilerin Aktarma Şartları
10. Aktarılan Kişisel ve Özel Nitelikli Veriler.
11. Yurtdışına Veri Aktarımı
12. Veri Tutma Süresi
13. İlgili Kişinin Hakları
14. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Geçerli İlkeler
15. Veri Sorumlusuna Başvuru
16. Veri Sorumlusunun Rolü ve Sorumlulukları
17. Bildirim Yükümlülüğü
18. Politika Değişiklikleri

GİRİŞ

MEHMET HAMDEMİRCİ (VERİ SORUMLUSU) ("Luura" veya "Şirket"), kişisel verilerin işlenmesinde yüksek düzeyde koruma sağlamayı taahhüt eder.Kişisel verilerin korunması politikamız, çalışanların, çalışan adaylarının, tedarikçilerin, taşeronların kişisel verilerinin korunduğu sürdürülebilir bir politikadır.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası 6698 sayılı yasaca düzenlenmesi zorunlu olan bir disiplin olup, politikayı hazırlarken ilgili mevzuattan yararlanılmıştır.

MEHMET HAMDEMİRCİ, bu politikanın herkes tarafından erişilebilir, okunabilir olmasını sağlar.

MEHMET HAMDEMİRCİ, faaliyetlerini sürdürebilmek için; iş ortaklarının, çalışanlarının kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerini toplamaktadır.

1.TANIMLAR

Açık Rıza: Belli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan, özgür iradeyle açıklanan rıza.
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Kişisel Veri: İlgili kişiye ilişkin her tür bilgi.
Kişisel Verilerin İlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu.
Kurum: Kişisel Verilerin Korunması Kurumu.
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişi.
Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişi.

2. KAPSAM

Politika, MEHMET HAMDEMİRCİ çalışanlarını, çalışan adaylarını, taşeronları, hizmet sağlayıcılarını, tedarikçileri, veri
işleyenleri, veri sorumlularını kapsar.

3.İŞLENEN VERİLERİN NİTELİĞİ

İşlenen veriler 6698 sayılı yasa, GDPR’de tanımlanan kişisel veri ve hassas nitelikte kişisel verilerdir.

4.VERİ KORUMA SORUMLUSU

Veri Sorumlusu, MEHMET HAMDEMİRCİ olup, veri sorumlusuna Büyükçekmece Kumburgaz E-5 karayolu üzeri Seher 2 Sokak, İstanbul adresinden veya [email protected] e-posta adresinden ulaşılabilir.

5. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

• MEHMET HAMDEMİRCİ’ın gerçekleştirdiği ticari faaliyetlerin devamlılığını sağlamak.

• MEHMET HAMDEMİRCİ’ın tanıtımını sağlamak. amacıyla kişisel verileriniz işlenir. Kişisel verilerinizin işlenmesinde, MEHMET HAMDEMİRCİ, KVKK kapsamında düzenlenen yükümlülükleri yerine getirir. Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, imha koşulları oluştuğunda imhası, gibi tedbirler riskleri azaltmak üzere alınmıştır.

6.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI YÖNTEMİ

Veri Sorumlusu, kişisel verilere yetkisiz erişimi, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini önlemek için uygun güvenlik önlemlerini alır.
Veri sorumlusunun anlaşmalı olduğu bulut hizmeti de kişisel verilerin korunması yöntemlerinden biridir.

7.İŞLENEN KİŞİSEL VERİ TÜRLERİ

a. IP adresleri, bağlantı bilgileri, cihaz ve işletim sistemi bilgileri
b. Kimlik verileri
c. İletişim ve adres verileri, e-posta verileri, iş yeri adres verileri.
ç. Finansal veriler
d. Görüntü, fotoğraf verileri
e. Çerezler ve diğer izleme verileri.

8.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARMA ŞARTLARI.

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılmaz. Genel kural bu olmakla birlikte şu hallerde ilgilinin açık rızası alınmadan aktarma yapılabilir:

i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
ii) Fiili imkânsızlık nedeni ile rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
iii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
iv) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
v) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
vii) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

9. ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERİN AKTARMA ŞARTLARI

Özel nitelikli kişisel veriler de ilgilinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz ancak aşağıdaki hallerde açık rıza şartı aranmaz:

i. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası
aranmaksızın işlenebilir.
ii. Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık
rızası aranmaksızın işlenebilir.
Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemler de işleme ve aktarma şartlarında esas alınmaktadır.

10. AKTARILAN KİŞİSEL VE ÖZEL NİTELİKLİ VERİLER

a. Danışmanlık hizmetleri, muhasebe, idari, yasal, vergi, mali ve borç tahsilat işlemlerinin sağlanması ile ilgili kişisel verileriniz aktarılır.
b. MEHMET HAMDEMİRCİ’ın hizmetlerin devamlılığının sağlanması için kişisel verileriniz aktarılır.
c. Yasal yükümlülükler veya yetkililerden gelen emirler uyarınca kişisel verilerinizi iletmenin zorunlu olduğu konular kapsamında kişisel verileriniz ilgili kuruluşlara aktarılır.
d. Kişisel verilerinizi saklamak için bulut hizmet faaliyetleri kapsamında dışarıdan hizmet sağlayıcılarla anlaşılması durumunda kişisel verileriniz aktarılır.
e. Kişisel verileriniz e-posta yolu ile tarafımıza ulaştırıldığında e-postalarınız güvenli bir sisteme aktarılır ve bu sistemde saklanır.

11. YURTDIŞI VERİ AKTARIMI.

Anlaşmalı olduğumuz bulut hizmet sağlayıcısının bulut faaliyetini gerçekleştirdiği ülke nedeni ile ve e-posta gönderimi yolu ile yurtdışına aktarma faaliyeti gerçekleşmektedir.

12.VERİ TUTMA SÜRESİ

Kişisel veriler, GDPR ve KVKK uyarınca, veri minimizasyonu ilkesi ve işlemenin sınırlandırılması ilkelerine uygun olarak toplanma amaçlarının gerektirdiği süre boyunca işlenir ve saklanır. Veri Sorumlusu, Kişisel Verileri sözleşmeye bağlı ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek için gereken süre boyunca işleyecektir. İmha süreleri konularına göre ve saklanma koşullarına göre ya da verilen rızanın geri alınması hallerine göre değişiklik göstermektedir. Veri Sorumlusunun meşru menfaati ile ilgili amaçlar için toplanan Kişisel Veriler, bu menfaat karşılanıncaya kadar saklanacaktır. İlgili kişi, Veri Sorumlusu tarafından takip edilen meşru menfaat ile ilgili daha fazla bilgi alabilir veya Veri Sorumlusu ile iletişim kurabilir. İlgili kişinin açık rızasının alınması gereken hallerde, Veri Sorumlusu bu rıza iptal edilene kadar kişisel verileri daha uzun süre tutabilir. Ayrıca, Veri Sorumlusu, kişisel verileri yasal bir zorunluluğa veya bir makamın emrine göre daha uzun süre tutmak zorunda kalabilir. Saklama süresinin sonunda kişisel veriler silinecektir. Bu nedenle, bu sürenin sonunda erişim, iptal, düzeltme ve veri taşınabilirliği hakkı artık kullanılamaz.

13. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI.

KVKK m. 11 ilgili kişinin haklarını saymıştır. Buna göre;

11.1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
11.2 Kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin veri talep etme,
11.3 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu amaca uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
11.4.Yurtiçinde ve yurtdışında kişisel verilerinin aktarıldığı 3. Kişileri bilme,
11.5.Kişisel verilerin eksik ve hatalı olarak işlenmesi halinde düzeltilmesini talep etme,
11.6.Kişisel verilerin işleme süresi doldu ise silinmesini ve yok edilmesini isteme,
11.7 Kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesi dolayısı ile zarar gördüğü hallerde zararın giderilmesini isteme hakları vardır.

14. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GEÇERLİ İLKELER.

Kişisel veriler yasal olarak ve gizlilik haklarını koruyacak şekilde işlenmelidir.

15. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

İlgili kişi KVKK hükümlerinin uygulanması için taleplerini önce veri sorumlusuna iletecektir. Veri
Sorumlusuna başvuru https://luura.com.tr adresinde mevcut olan başvuru formu tam ve eksiksiz
doldurularak yapılacaktır. İlgili kişi bu başvuruyu yazılı olarak ıslak imzalı bir biçimde yapabileceği gibi, veri
sorumlusuna önceden bildirilmiş ve onda kayıtlı bulunan e-posta adresi ile gerçekleştirilebilir.
İlgili kişi, Veri sorumlusunun başvuruya cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kurul’a şikâyet
başvurusunda bulunabilir.

16. VERİ SORUMLUSUNUN ROLÜ VE SORUMLULUKLARI

Veri sorumlusu kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek, hukuka aykırı erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak zorundadır. Verilerin başka bir gerçek / tüzel kişi tarafından işlenmesi durumunda müştereken ve müteselsilen sorumluluk söz konusudur. MEHMET HAMDEMİRCİ, kişisel verilerin korunması için gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alır ve gereken denetimleri zamanında yaptırır. Kişisel verilerin korunması konusunda tüm idari ve teknik tedbirler alınmasına rağmen verilerin başkaları tarafından elde edilmesi halinde veri sorumlusu durumu en kısa sürede (72 saat) Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na bildirir.

17. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Kişisel verilerin burada tanımlanan ilkelere aykırı olarak işlenmesi durumunda, MEHMET HAMDEMİRCİ gerekli idari ve
teknik tedbirleri alır ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na ve ilgili kişinin kayıtlı e-posta adresine
aykırılık olması durumunu en kısa zamanda bildirir. Bu durum bir rapora bağlanır ve gerekli idari / teknik
tedbirlerin alındığı hususu da raporda belirtilir ve hangi tedbirlerin alındığı listelenir.

18. POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ

Politika düzenlemesi değişebilir. Bu politikayı ilgili kişi düzenli olarak internet sayfamızdan kontrol etmeli ve
güncel olan esas alınmalıdır.

Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni
GİRİŞ

MEHMET HAMDEMİRCİ (Veri Sorumlusu), Kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak ve güncel gelişmeleri de kapsayacak şekilde işleme faaliyetini yürütmektedir. Kişisel verileriniz işlenmeden önce MEHMET HAMDEMİRCİ (Veri Sorumlusu) mutlaka aydınlatma metnini tarafınıza sunacak ve işleme faaliyetinin amaçları ve diğer hususlarda aydınlatacaktır.Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız için https://luura.com.tr adresimizde yer alan (https://luura.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-gizlilik-politikasi) linkini ziyaret ediniz.

1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

MEHMET HAMDEMİRCİ, ad, soyad, adres, iletişim, e-mail, fatura adresi, IBAN numarası, banka hesap numarası, kredi kartı bilgileri, kimlik fotokopileri, imza sirkülerleri, imza, fotoğraf, gibi kişisel verilerinizi; MEHMET HAMDEMİRCİ’ın ticari faaliyetlerini sürdürülmesi, tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, sözleşme ilişkilerinin takip edilmesi, finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, istatistiksel çalışma ve analizlerin yapılması, iş ortakları ile birlikte sürdürülen yazılım ve tanıtım projelerinin sürdürülmesi için, “Kanun”a uygun olarak; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri yollarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. İnternet sayfamızı veya mobil uygulamalarımızı kullandığınızda veya internet sitemizi, sosyal medya mecralarını ziyaret ettiğinizde, kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

2- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirlenen toplanma yöntemleri ile hukuka uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz, dürüstlük kuralları başta olmak üzere, güncel, belirli, meşru, işlenen amaçla ölçülü ve sadece gereken süre kadar muhafaza edilmek üzere işlenmektedir. Kişisel verilerinizin açık rıza olmaksızın işlenebileceği durumlar KVKK m.5’de düzenlenmiş olup, sözleşme ilişkilerinin takibi, kamu kurum ve kuruluşlarına bildirme, dava ve icra takipleri süreçlerinin yürütülmesi, tarafınızca alenileştirilmiş olması, temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek koşulu ile açık rıza şartını ortadan kaldırmaktadır. Açık rıza alınması gereken alanlarda tarafınız öncelikle kişisel verilerinizin neden işlendiğine ilişkin “Genel Aydınlatma Metni” konusunda bilgilendirilecek sonrasında da özgür iradenizle sadece belli bir konuya yönelik hazırlamış olduğumuz açık rıza metni tarafınızla paylaşılacaktır.

3-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz aşağıdaki kurum ve kuruluşlara / aktarma gruplarına / e-posta kanalı ile / bulut sistemine aktarılmaktadır:

a. Anlaşmalı olduğumuz bulut hizmet sağlayıcıları
b. Emniyet Genel Müdürlüğü,
c. E-posta Kanalı ile ilgili e-posta hizmet sağlayıcısı
ç. İş ve Çözüm Ortakları
d. Yasama, Yürütme, Yargı Organlarına,
e. Veri işleyen ve Veri sorumlularına,
1. maddede düzenlenen amaçlarla aktarılır.

Henüz Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından düzenlenmiş bir BCR olmadığından ve kişisel verilerin işlenmesinde güvenli ülkeler listesi yayımlanmadığından e posta gönderilmesi yolu ile aktardığımız kişisel verileriniz yurtdışına aktarılabilmektedir.

“Kanun”un 9. maddesi uyarınca MEHMET HAMDEMİRCİ’ın meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verileriniz, MEHMET HAMDEMİRCİ’ın ticari faaliyetlerinin politikalarımıza uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi, MEHMET HAMDEMİRCİ tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, MEHMET HAMDEMİRCİ’ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla, açık rızanız var ise veya, açık rızanız olmamasına rağmen, “Kanun”da düzenlenen hükümler çerçevesinde, yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarılır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
KVKK m.11’de düzenlenen;

i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
ii. İşlenmiş ise bilgi talep etmek,
iii. Kişisel verilerinizin işlenme amacını, bunların amacına uygun olarak kullanılıp
kullanmadığını öğrenmek,
iv. Yurtiçinde ve yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
v. Eksik ve yanlış işleme durumunda düzeltilmesini, güncellenmesini istemek,
vi. 11. maddede düzenlenen şartlar dahilinde silinmesini veya yok edilmesini istemek,
vii. Kişisel verilerinizin otomatik olarak analiz edilerek aleyhinize bir durumun çıkması halinde
itiraz etmek,
viii. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebi ile uğradığınız zararın tazminini
istemek.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ VE İMHA YÖNTEMİ

Kişisel verilerin korunması politikamızda da belirttiğimiz gibi saklama süreleri kişisel verilere ve somut olaya, teamüllere, yasal düzenlemelerde öngörülen sürelere ve diğer nedenlere göre değişmektedir. MEHMET HAMDEMİRCİ, değişen koşullar nedeni ile ‘Aydınlatma Metni’nde değişiklik yapabilir. Güncel versiyon için https://luura.com.tr adresimizde yer alan (https://luura.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-gizlilik-politikasi) linkini ziyaret ediniz.Ayrıca haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://luura.com.tr/ adresinde bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurarak ıslak imzalı bir şekilde Büyükçekmece Kumburgaz E-5 karayolu üzeri Seher 2 Sokak, İstanbul adresimize ve sistemimizde bulunan kayıtlı elektronik e-posta adresiniz ile [email protected] e-mail adresimize göndermeniz halinde talebiniz 30 gün içerisinde yanıtlanacaktır.
ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez politikamız, çerezlerin ne olduğunu, çerezlerin nasıl kullanıldığını, birlikte çalışabildiğimiz 3. Tarafların bu web sitesinde çerezleri nasıl kullanabileceğini, çerezlerle ilgili seçimlerinizi ve çerezler hakkında daha fazla bilgi olmanızı sağlar.

ÇEREZ NEDİR?

Çerezler bir web sitesinden gönderilen ve kullanıcı göz atarken web tarayıcısı tarafından kullanıcının bilgisayarında depolanan küçük veri parçacıklarıdır. Bu bir web sitesinin veya üçüncü bir kişinin sizi tanımasına ve bir sonraki ziyaretinizi daha kolay hale getirmesine ve hizmetin sizin için daha yararlı olmasına olanak tanır.

Kullanıcının tarayıcısı, belirli bir web sitesi yüklediğinde çerezler oluşturulur. Web sitesi daha sonra bir metin dosyası halinde oluşturduğu bilgiyi tarayıcıya gönderir. Kullanıcı aynı web sitesine girdiğinde tarayıcı bu bilgileri alır ve web sitesinin sunucusuna gönderir. Böylece siz internette sörf yaparken kullanıcı profilinizin oluşmasını sağlar.

Çerezler kalıcı veya oturum çerezleri olabilir. Sitemizi ziyaret ettiğinizde web tarayıcınıza birkaç çerez dosyası yerleştirebiliriz.

NEDEN ÇEREZ KULLANIYORUZ?

Sizin sitemizi ziyaret ettikten sonraki bir tarihte yeniden siteye geldiğinizde sizi hatırlamamız kolaylaşır ve hizmetlerimizi daha yararlı kullanmanızı sağlayabiliriz. Bu örneğin odanızı düzenlemeniz ve neyi nerede bulacağınızı bilmeniz gibidir. İnternet sitemizi de kendi odanız gibi düşünebilir ve kendiniz yerleştirmeyi deneyebilirsiniz. Çerezler de bu anlamda size yardımcı olmaktadır. Bazı çerezler kesinlikle kullanmanız gereken çerezler olup, sistemde diğer çerezleri seçmeden bu “kesinlikle gerekli çerezler” butonunu tıklayarak sitemizi kullanmaya devam edebilirsiniz.

Bazen deneyiminizi geliştirmek için size farklı çerez türleri de sunabiliriz. Örneğin “performans çerezleri” ya da “işlevsel çerezler” gibi. Bu çerezleri sadece sen onaylarsan kullanabiliriz.

ÇEREZLER NE KADAR SÜRER?

Web sitesini ya da uygulamayı kapattığınızda bazı çerezler otomatik olarak silinir. Bazı çerezler, daha uzun kalır ve bilgisayarınıza dosya olarak kaydedilir. Bilgisayarınızda ve mobil cihazınızda uygulama ayarlarını bu çerezlerin hepsinin silinmesi için değiştirebilirsiniz. Bu konuda teknik destek alınız.

ÇEREZLERİ NASIL KONTROL EDERSİNİZ?

İlk kez web sitemizi ziyaret ettiğinizde, size çerezlerden bahsedeceğiz ve onaylamanız için iki seçenek sunacağız. Bu seçeneklerden birtanesi “sadece zorunlu olan çerezleri kabul ediyorum”, diğeri ise “tüm çerezleri kabul ediyorum.” olacaktır. Çerez ayarlarınızı değiştirerek onayınızı geri alabilirsiniz. Eğer sadece zorunlu olan çerezleri kabul ederseniz sitemizin bazı hizmetlerinden yararlanamayabilirsiniz. Çerez ayarlarınızı açma ve kapama durumları ile ilgili aşağıda yer alan linkten faydalanabileceğiniz gibi kullandığınız arama motorlarının çerez ayarları ile ilgili bilgilendirmelerine göz atabilirsiniz.
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=tr

TÜM ÇEREZLER AYNI MIDIR?

Oturum Çerezleri: Tarayıcınızı kapattığınızda bu çerezler otomatik olarak silinir.

Kalıcı Çerezler: Bu çerezler süre dolana kadar cihazınızda kalır.

Üçüncü Taraf Çerezleri: Bu çerezler üçüncü taraflar adına saklanır. Çerezler tarayıcınız ayarlanarak yönetilebilir ve silinebilir. Ancak bu durum web sitemizde belirli özellikleri doğru kullanmanızı engelleyebilir.

ÖZELLİKLER NELERDİR?

Bazı çerezler web sitesinin düzgün çalışması için gereklidir.

Öeneğin kimlik doğrulama çerezleri, konfor çerezleri, performans çerezleri gibi. Arama sonuçlarınızı, dili ya da kullandığınız karakteri saklamak için çerezler kullanılabilir.

Çerezler, bilgisayar kullanıcılarına ait kimlik, bilgisayar adresi, elektronik posta adresi gibi verileri otomatik olarak kaydederler.

ÇEREZLERİ HANGİ AMAÇLAR İÇİN KULLANIRIZ?

Bu web sitesini bir sonraki ziyaretinizde daha kolay kullanmanızı sağlamak, analiz yapmak, tercihlerinizi saklamak, davranışsal reklam faaliyetlerini gerçekleştirmek vs. gibi amaçlar için çerezler kullanılmaktadır.

Sistemimizde üçüncü taraf çerezleri kullanmayı tercih etmemekteyiz.

ÇEREZLERLE İLGİLİ HAKLARINIZ NELERDİR?

Çerezleri silmek ya da reddetmek istiyorsanız lütfen çerezlerle ilgili yardım sayfamızı ziyaret ediniz. Eğer çerezleri siler ya da reddederseniz bazı sayfaların tamamını görüntüleyemez ya da verilerinizi sistemde saklayamazsınız. Sitemizi ziyaret ettiğinizde daha önce yaptığınız ya da işlediğiniz tüm tercihleri yeniden işlemek zorunda kalırsınız.

ÇEREZLERİ NASIL KONTROL EDERSİNİZ?

Sitemizi ilk ziyaret ettiğinizde çerezlerimizden bahsedeceğiz ve bunları kullanıp kullanmayacağınız ile ilgili onay kutusunu işaretledikten sonra siteyi ziyarete başlayabilirsiniz. Burada oluşturduğunuz tercihinizi ayarlardan her zaman değiştirebilirsiniz.

POPÜLER BAĞLANTILARI KULLANMAK SURETİYE ÇEREZLER NASIL YÖNETİLİR?

Çerezlerinizi yönetmek konusunda daha çok bilgi sahibi olmak için aşağıda yer alan bağlantıları tıklayın:

    Google Chrome
    Microsoft Edge
    Mozilla Firefox
    Microsoft Internet Explorer
    Opera
    Apple Safari

Diğer tarayıcılarla ilgili tarayıcı geliştiricinin web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

ÇEREZLER NE KADAR SÜRE SAKLANIR?

Çerezler türüne göre değişmekle birlikte iki hafta ile yirmi yıl aralığında değişen saklama koşullarına sahiptir. Bazı çerezlerin süresi onları kullanma anınız bittiğinde süresi dolar ancak bazı çerezler sizi izlemeye devam edebilir. Kendi web ayarlarınızı yaparak ya da yardım butonundan çerezleri silme koşullarına gözden geçirerek de silme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

GİZLİLİK

Gizlilik ile ilgili 6698 sayılı KVKK ve GDPR hükümleri uygulanacak olup, sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı ve Aydınlatma Metnimizi mutlaka ziyaret ediniz.

ntent

Bu gizlilik politikası, müşterilerimizin kişisel bilgilerinin nasıl toplandığını, kullanıldığını, paylaşıldığını ve korunduğunu açıklamaktadır.

Kişisel Bilgilerin Toplanması

Müşterilerimizden kişisel bilgilerin toplanması, sipariş verirken, bir form doldururken, bir hesap oluştururken veya diğer bir işlem yaparken gerçekleşir. Toplanabilecek kişisel bilgiler, adınız, e-posta adresiniz, posta adresiniz, telefon numaranız, kredi kartı bilgileriniz ve benzeri bilgileri içerebilir.

Kişisel Bilgilerin Kullanımı

Toplanan kişisel bilgiler, siparişlerin işlenmesi, müşteri hizmetleri sağlanması, ödemelerin tahsil edilmesi, müşteri deneyimlerinin geliştirilmesi ve web sitesinin yönetimi için kullanılabilir. Kişisel bilgiler, müşterilerin istekleri doğrultusunda da kullanılabilir.

Kişisel Bilgilerin Paylaşımı

Kişisel bilgiler, üçüncü taraflarla paylaşılmaz, satılmaz veya kiralanmaz. Ancak, yasal zorunluluklar veya yasal işlemler gerektirdiğinde, kişisel bilgiler yetkili makamlarla paylaşılabilir.

Kişisel Bilgilerin Güvenliği

Kişisel bilgilerin güvenliği bizim için çok önemlidir. Bu nedenle, web sitemizdeki kişisel bilgilerinizi korumak için çeşitli güvenlik önlemleri alıyoruz. Ancak, hiçbir veri iletim yöntemi veya internet üzerinden yapılan veri depolama sistemi kesin olarak güvenli değildir. Bu nedenle, web sitemizdeki kişisel bilgilerinizi vermekle ilgili risklerin farkında olmanızı ve bu riskleri kabul ettiğinizi anlıyoruz.

Çerezler

Web sitemiz, ziyaretlerinizi daha iyi anlamak, web sitemizi iyileştirmek ve reklam gösterimlerini özelleştirmek için çerezler kullanır. Çerezler hakkında daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamızı okuyun.

Değişiklikler

Bu gizlilik politikası zaman zaman güncellenebilir. Güncellenmiş bir gizlilik politikası, web sitemizde yayınlanacaktır ve değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra derhal geçerli olacaktır.

Çocukların Gizliliği

Web sitemiz, 13 yaşın altındaki çocukların kişisel bilgilerini bilerek toplamaz veya kullanmaz. Eğer 13 yaşın altındaki bir çocuğun kişisel bilgileri toplandıysa, bu bilgilerin silinmesi için derhal gerekli adımlar atılacaktır.

Bağlantılar Diğer Web Sitelerine

Web sitemiz, üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu bağlantıların gizlilik politikalarından sorumlu değiliz ve bu web sitelerinin kullanımı, kendi gizlilik politikalarına tabidir.

İletişim

Gizlilik politikamız hakkında herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız.

Güvenlik

Web sitemiz, müşterilerimizin güvenliğini sağlamak için çeşitli önlemler almaktadır. Kişisel bilgilerinizi korumak için uygun güvenlik önlemleri alıyoruz, ancak internet üzerinden bilgi aktarımının tamamen güvenli olmadığını unutmayın. Bu nedenle, bilgilerinizi herhangi bir web sitesine göndermeden önce dikkatli olmanızı öneririz.

Çerezler

Web sitemiz, çerezleri kullanarak müşterilerimize daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmaktadır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından bilgisayarınıza yerleştirilen küçük dosyalardır. Bu dosyalar, siz web sitemize tekrar girdiğinizde, tercihlerinizin hatırlanmasına ve daha iyi bir deneyim yaşamanıza yardımcı olur. Çerezleri devre dışı bırakmak isterseniz, tarayıcınızın ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Değişiklikler

Bu gizlilik politikası, web sitemizin gelişimine ve değişimine göre zaman zaman güncellenebilir. Bu nedenle, politikamızı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz. Değişiklikler, bu sayfada yayınlanacak ve değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra derhal geçerli olacaktır.